Company History


Power Generation and Control Solution

บริษัท  เค  พี เอ็น  กรีน  เอ็นเนอจี  โซลูชั่น  จำกัด   (มหาชน)   จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน  เช่น โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โครงการไฟฟ้าพลังงานขยยะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาโครงการ, งานที่ปรึกษา, งานวิศวกรรม, งานจัดหาอุปกรณ์ และงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ นอกจากนี้  บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย……