Awards


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เค พี เอ็น กรีนฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพ การจัดการ ISO 9001 : 2015

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร