Chaiyaphum Substation : EGAT

Chaiyaphum Substation : EGAT

Substation 500kV/230 kv


Project Description

  • Civil Work of 500 kV Chaiyaphum 2 Substation (GIS)
  • Civil Work of 230 kV Chaiyaphum 2 Substation (GIS)
  • Civil Work of 230 kV Chaiyaphum Substation