บริการของเคพีเอ็น กรีนฯ


 • ให้คำปรึกษาการวางระบบให้คำปรึกษาการวางระบบ
 • สำรวจพื้นที่
 • ประเมิน และคำนวณแผนการลงทุน
 • ออกแบบ และวางแผนการติดตั้ง
 • จัดเตรียม และยื่นเอกสารขออนุญาต
 • เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ทดสอบระบบ
 • ติดตามการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหา
 • ระบบบริการหลังการขาย

การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์


เป็นการเพิ่มรายได้ จากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐ หรือเอกชน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนติดตั้ง


กรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 • ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าของ Solar PV Module และ Solar Inverter
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
  ของเงินลงทุนโครงการก่อสร้าง Solar Rooftop
  ทั้งนี้ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากภาษีของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม
 • สามารถนำไปหักค่าเสื่อมได้

เคพีเอ็น กรีนฯ หนึ่งในบริษัทผู้ดำเนินการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์


ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

การรับประกัน


Sysrem Wuarantee

1. การประกันอุปกรณ์
• Solar PV Module 10 ปี
• Solar Inverter 5 ปี
• Solar Mounting 10 ปี

2. การรับประกันประสิทธิภาพของ
Solar PV Module (IEC Standard)

• ภายใน 10 ปี ประสิทธิภาพลดลงไม่เกิน 10%
• ภายใน 20 ปี ประสิทธิภาพลดลงไม่เกิน 20%

"ตัวอย่างผลงานการออกแบบระบบ และงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป"


ESIE PLAZA (1,2,4)

Solar Rooftop 369.60 kW

EPC Turnkey

International Casting Products

Solar Rooftop 997 kW

EPC Turnkey

TSP RICE

Solar Rooftop 997.92 kW

EPC Turnkey

KASETCHAI FARM

Solar Rooftop 996.60 kW

EPC Turnkey

Somboon Advance Technology (SAT)

Solar Rooftop 501.60 kW

EPC Turnkey

ZF LEMFORDER

Solar Rooftop 799.20 kW

Installation, Erection

SOPHONPANISH

Solar Rooftop 996.93 kW

EPC Turnkey

Hitachi Transport System (Lamlukka)

Solar Rooftop 501.60 kW

EPC Turnkey

SAWADPAIBOON

Solar Rooftop 996.60 kW

EPC Turnkey