บริษัท หนึ่ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริษัท สอง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร