Biomass Power Plant


เคพีเอ็น กรีนฯ ผู้ให้บริการงานพัฒนาโครงการ งานวิศวกรรม งานที่ปรึกษา งานออกแบบ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยทีมที่ปรึกษา วิศวกร และผู้บริหาร โครงการผู้ชำนาญการเปี่ยมด้วยประสบการณ์ และองค์ความรู้ ด้านงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล นับตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง การทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องจักร ให้สามารถผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด